et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Koolis lõppes TLÜ Täiendõppekeskuse poolt läbi viidud kursus „Andragoogikapõhimõtete rakendamine Kaitseliidu õppeprotsessis"

15.06.2010
Koolituse eesmärk oli teadmiste ja oskuste omandamine/lisandumine andragoogikas ning täiskasvanute koolituse korraldamiseks ja psühholoogia-ja õpetamisalaste teadmiste rakendamiseks õppeprotsessis.
Kursuse lõpetas 18 kursuslast, kes tegelevad igapäevaselt koolis, malevates või ringkondades väljaõppega.

Sellise temaatikaga koolituse läbimine on kahtlemata vajalik Kaitseliidu kui ühe suurima täiskasvanuõppega tegeleva organisatsiooni väljaõppega tegelevatele töötajatele. Kogemus selle sihtgrupiga oli esmakordne nii TLÜ Täiendõppekeskusele ka omakorda osalejatele. Õppida oli igast olukorrast ja koolitussituatsioonist mõlemal poolel ja loodetavasti koostöö jätkub.

Lõputööde koostamine, uurimisaine kogumine ning vormistamine teadustööle kohaselt oli kursuse suurim kasutegur. Nii mõnelegi osalejale esmakordne kogemus ja hea algus edasisteks õpinguteks. Ka retsensioonide koostamine kaaskursuslaste tööle oli tõhus õppimisvõimalus.

Kursuse lõputööd on peatselt saadaval Kaitseliidu Kooli elektroonilises raamatukogus ning tänuväärne materjal koolile, malevatele ning NKK ringkondadele väljaõppe arendamisel. Kursuse lõpetanud saavad sügisel taotleda andragoogi kutsekvalifikatsiooni, et saada formaalse tunnustuse läbi enam mõistetavaks kogu koolitusmaastikul.

Lõputööde teemad:

• Vabatahtlike Kaitseliidu noorte kotkaste ja kodutütarde eriorganisatsioonist väljaarvamise põhjused ja ennetamise variandid.

• Instruktorite arusaam õppimisest ja õpetamisest, nende omavaheline seos kasutatavate õppemeetoditega.

• Laskur-sanitaride erialakursuse õppekava rakendamine Kaitseliidus.

• Pealiku roll allüksuse õppe-kasvatusprotsessis.

• Lähtekohti laskeinstruktori kursuse õppekava uuendamiseks.

• Imfotehnoloogia vahendite kasutamisest Kaitseliidu õppeprotsessis KL Valgamaa Maleva näitel.

• Teadlikkus noorsootööst Kaitseliidus Rapla maakonna näitel.

• Täiskasvanute koolitaja kompetentsi täiustamise vajadused ja võimalused Kaitseliidu Kooli inimressursi arendamise õppesuuna näitel.

• E-õppe kasutamisest Naiskodukaitse kursustel.

• E-õppe kasutamisest Naiskodukaitse baasväljaõppes.

• Naiskodukaitsjate valmisolek tegutseda vabatahtliku juhina ning selle seosed Naiskodukaitse baasväljaõppe läbimise ning organisatsioonipõhise enesehinnanguga.

• Kaitseliidu Kooli koolitajate eneseanalüüs.

• Lähtekohti esmaabiõpetajate kursusekava väljatöötamiseks.

• Naiskodukaitse avalike suhete kursusekava analüüs: kava vastavus kursuslaste ootustele ning täiendavate koolitusvajaduste väljaselgitamine.

• Vabatahtlike instruktorite edukas rakendamine ringkonna õppetegevusse.

• E-õppe kasutamine kaitseliitlaste väljaõppes.

• E-õppekeskkonna kasutamine Jõgeva Maleva väljaõppes.

• Praktika osast välikoka eriala kursusel.