et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseväe juhataja teade reservväelastele lisaõppekogunemiseks

01.12.2016
Kaitseliitlased õppusel
Autor: Karri Kaas
Kaitsevägi korraldab 2. detsembrist kuni 5. detsembrini 2016 lisaõppekogunemise Okas, millele kutsutakse Kaitseliidu Võru maleva 433. lahingkompanii ja staabi- ja sidepataljonis 2014. aastal ajateenistuse lõpetanud staabikompanii reservväelased. Kokku üle 300 reservväelase.
Kõigil nimetatud üksuste reservväelastel kästakse ilmuda 2. detsembril 2016 kell 20.00 määratud kogunemiskohtadesse.

Õppekogunemise kutsed saadetakse reservväelastele SMSi ja e-maili teel ning meedia vahendusel. Samuti avaldatakse info Kaitseväe koduleheküljel (www.mil.ee). Õppusele kutsutud staabi- ja sidepataljoni reservväelased saavad lisainfot telefonil +372 7172010 ja kaitseliitlased saavad telefonil +372 7179988 või meili teel kutsekaitseliit.ee
______________________________________________________________________________________________

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Millises ulatuses kompenseeritakse lisaõppekogunemisele  tulek ja seal osalemine?

Reservväelasele makstakse õppekogunemisel osalemise aja eest toetust.
Vabariigi Valitsuse 18.04.2013 määruse nr 64 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse ning reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ulatus ja maksmise kord“ alusel maksab Kaitsevägi reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest toetust järgnevalt:
1) sõdur – 27 eurot päevas;
2) allohvitser – 30 eurot päevas;
3) ohvitser – 40 eurot päevas.
Reservväelasele makstakse õppekogunemisel osalemise aja eest toetust reservväelase esitatud arvelduskontole 14 päeva jooksul õppekogunemise lõppemisest alates.
 
Reservväelasele tagatakse õppekogunemise läbiviimise kohas tasuta transport, majutus ja toitlustus.

Toetuse ja-sõidukulu hüvitamiseks peab reservväelane esitama taotluse õppekogunemist korraldavale ülemale esimesel võimalusel õppekogunemisele saabudes, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise viimasel päeval. Isikliku mootorsõiduki kasutamise eest hüvitise saamiseks peab reservväelane esitama koos taotlusega mootorsõiduki kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia.

Reservis olevale isikule hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta ja õppekogunemiselt tagasi 14 päeva jooksul õppekogunemise lõppemisest alates. Hüvitis kantakse reservis oleva isiku esitatud arvelduskontole.

Mida tuleb/tohib lisaõppekogunemisele kaasa võtta?

1)         isikut tõendav dokument (ID kaart või pass);
2)         juhiluba (olemasolul);
3)         immuniseerimispass (olemasolul);
4)         isikliku hügieeni tarbed;
5)         Kaitseliidu poolt eelnevalt väljastatud varustus (välivorm, rakmed jms)
6)         Kaitseliidu poolt kinnitatud ja kodusele hoiule antud sõjaväerelv koos moonaga.
 
Kaitseliit väljastab formeerimise käigus puudu oleva individuaalvarustuse.
Ei soovita kaasa võtta isiklikku digivarustust (arvuti, tahvelarvuti, fotokaamera jms), kuivõrd ei ole tagatud nende esemete turvalisus lisaõppekogunemisel ning KL ei vastuta nende kadumise/purunemise eest.

Kui kiiresti ma pean kogunema?
Kogunemiskohta peab saabuma kutsel määratud ajal.
 
Kuidas toimida, kui ei ole võimalik lisaõppekogunemisele tulla? Kuidas tõendada?
Vastavalt RiKS § 70 on lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest  vabastatud reservis olev isik, kes:
 1) töötab riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal;
 2) on vahi all;
 3) kannab vangistust;
 4) ei ole Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülema määratud arsti otsuse kohaselt oma terviseseisundi tõttu võimeline lisaõppekogunemisel osalema.
 
Lisaõppekogunemine on riigi sunniga tagatud ning mitteilmumine on väärteo korras rahatrahviga karistatav.
 
 
Mida teha, kui tööandja ei luba ära?
Vastavalt töölepinguseaduse § 19 punkt 5 on töötajal õigus keelduda töö tegemisest kui osaleb õppekogunemisel.
Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 83 p 5 peatub ametniku avaliku võimu teostamise  õigus õppekogunemise ajaks.
 
Tööandjal (olenemata sellest, kas erasektori või avaliku sektori tööandja) on kohustus lubada töötaja õppekogunemisele ning tagada talle töö peale õppekogunemise lõppu.
 
Kuidas ma pean käituma, kui saan hetkel vanemahüvitist?
Vanemahüvitise saamise ajal võib vanem töötada või saada töötasu, kuid kui ühes kuus saadud tulu ületab minimaalset hüvitise määra (2015. aastal 355 eurot), siis vähendatakse vastava kuu hüvitist. Tulu hulka loetakse kõik tööandja poolt ühel kuul väljamakstud summad sh preemia, puhkusetasu, tööandja poolt makstud toetus jms. Kui näiteks vanemahüvitist saavale töötajale makstakse ühel kuul välja töötasu ja puhkusetasu järgmise kuu eest, siis vanemahüvitise suuruse arvutamisel loetakse kõik väljamakstud summad selle kuu töötasuks. Tööandjad ei erista maksudeklaratsioonis, millise kuu eest tasusid makstakse, seega lähtub ka Sotsiaalkindlustusamet hüvitise ümberarvutamisel kalendrikuus tööandja poolt väljamakstud tasud jms.
Kui saadud brutotulu on 355 eurot või alla selle, siis vanemahüvitis ei muutu. Üle 355 eurose  tulu puhul vähendatakse hüvitist iga kahe üle hüvitise määra teenitud euro kohta ühe euro võrra. Tulu saamisel säilib vanemahüvitise saajale alati vähemalt pool vanemahüvitisest.
Alates 1. jaanuarist 2014 on hüvitise ümberarvutamise valem tulu saamisel: hüvitis = hüvitis– (tulu – hüvitise määr) / 2.
Hüvitisest lahutatakse hüvitise määra ületav tuluosa, mis on jagatud kahega.
 
Kas pean tulema, kui olen haige? Kas perearsti tõend vabastab?
Vastavalt riigikaitse seadusele § 70 vabastab reservväelase lisaõppekogunemiselt Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülem, kui reservväelane ei ole Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülema määratud arsti otsusel võimeline õppekogunemisel osalema.
Seega perearsti tõend ei ole piisav, vabastuse saab anda formeerimist läbi viiv Kaitseväe arst.
Juhul, kui isik ei ole liikumisvõimeline (st ei ole võimeline kogunemiskohta tulema või ei ole see objektiivselt tervise mõistes põhjendatud), peab ta koheselt Kaitseliitu sellest teavitama ja Kaitseliit kontrollib (tegelikult kontrollib KV arst läbi selleks ettenähtud andmekogu), kas perearst on tõesti väljastanud isikule töövõimetuslehe.
Kui isikul on kirjalik dokument, mis tõendab töövõimetust, siis seda kasutatakse väärteomenetluse raames ning inimest ei karistata lisaõppekogunemisele mitteilmumise eest.
 
Mis saab, kui ma pean kogunema aga ei tule?
RiKS § 92 reservis oleva isikuna õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
Üks trahviühik on täna 4 eurot.
 
Kas/kus majutus tagatakse?

Reservväelasele tagatakse õppekogunemise läbiviimise kohas tasuta majutus. Õppekogunemisel toimub majutamine köetavates telkides. Alusmatt, magamiskott, telk jms ööbimiseks vajalik tagatakse Kaitseliidu poolt.
 
Olen töötu, töötukassasse teatamine, hüvitise saamine?
Õppekogunemisel osaleja, kes on end töötuna arvele võtnud peab teatama oma osalemisest lisaõppekogunemisel töötukassasse enne õppekogunemise algust. Kui isikule on enne õppekogunemisele minekut määratud töötutoetus või töötuskindlustushüvitus, siis on tal õigus peale õppekogunemise lõppemist:
1. saada töötutoetust talle algselt määratud töötutoetuse perioodi lõpuni tööturuteenuste ja – toetuste seaduse § 27 lg 3, kui ta on jäänud töötuks 12 kuu jooksul eelmisest töötuna arvelevõtmise päevast arvates ja vastab muudele töötutoetuse saamise tingimustele;
2. saada töötuskindlustusehüvitisist töötuskindlustuse seaduse § 8 lg 2 alusel algselt määratud perioodi lõpuni, kui ta on töötuskindlustushüvitise määramise päevast 12 kuu jooksul uuesti töötuks jäänud või töötuskindlustuse seaduse § 6 lg 3 alusel saada töötuskindlustushüvitist.
Lisaõppekogunemisel osalemise perioodi eest ei saa isik töötutoetust ega töötukindlustushüvitist.
Lisaõppekogunemise lõppedes peab isik uuesti end töötuna arvele võtma esitades avalduse töötuskindlustushüvitise taotlemiseks ning lisama Kaitseväe tõendi Töötukassale.
 
Kui tulen autoga, kas/kus ma parkida saan?
Parkida saab kogunemiskohas maleva määratud alale valveta parklasse.
 
Kas arstiabi tagatakse?
Vastavalt kaitseväeteenistuse seadusele ja riigikaitseseadusele viiakse kogunemiskohta ilmunud reservväelasele läbi arstlik kontroll. Kui isikul on tervisehäda, on ta kohustatud sellest koheselt KV arsti informeerima.
Õppekogunemise ajal on tagatud vältimatu arstiabi kohapealse parameedikuga ning on sõiduk, mis evakueerib haige/vigastatud koheselt lähimasse haiglasse.