et
en
Teksti suurus:
A A A

Keskkogu

Keskkogu on Kaitseliidu kõrgeim juhtorgan.
 
Keskkogu:
  • arutab organisatsiooni ja selle üldtegevust puudutavaid küsimusi ning annab nende kohta arvamuse;
  • valib keskjuhatuse, keskrevisjonikomisjoni ja vanematekogu liikmed;
  • kinnitab finantsplaani, riigieelarvest sihtotstarbelise rahastamise taotluse ja eelarve;
  • kinnitab Kaitseliidu majandusaasta aruande;
  • kinnitab arengukava ja esitab selle valdkonna eest vastutavale ministrile teadmiseks;
  • otsustab kinnisvara omandamise, võõrandamise ja pantimise ning valdkonna eest vastutavale ministrile selle kohta ettepaneku tegemise;
  • teeb ettepaneku käesoleva seaduse ja kodukorra muutmise algatamiseks;
  • kinnitab Naiskodukaitse ning noorteorganisatsioonide Kodutütred ja Noored Kotkad põhikirjad;
  • kehtestab liikmemaksu;
  • täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
 
Keskkogusse kuuluvad liikmeskonda omava struktuuriüksuse juht või teda asendama määratud isik ja vastavalt struktuuriüksuse esindajatekogu või keskkogu poolt struktuuriüksuse tegevliikmete hulgast valitud esindajad järgmiselt:
  • kuni 500 liikmega struktuuriüksus ning noorteorganisatsioonid Kodutütred ja Noored Kotkad – üks esindaja;
  • 501–1000 liikmega struktuuriüksus – kaks esindajat;
  • 1001–1500 liikmega struktuuriüksus – kolm esindajat;
  • 1501–2000 liikmega struktuuriüksus – neli esindajat;
  • üle 2000 liikmega struktuuriüksus – viis esindajat.
Keskkogu koosoleku kutsub kokku Kaitseliidu ülem või keskjuhatus vähemalt kaks korda aastas.