et
en
Teksti suurus:
A A A

Juhtimine

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mida juhib Kaitseliidu ülem. (Alus: KaLS  2 lg 1 ja § 11 lg 1)

Kaitseliidus on duaalne juhtimismudel, kus administratiivses juhtimises osaleb vabatahtlikest moodustatud kollegiaalsed organid. Kollegiaalsel organil on Kaitseliidus korraldatava sõjaväelise väljaõppe ja riigi sõjalise kaitse võime ettevalmistamisel nõuandev sõnaõigus. (Alus: KaLS § 17 lg-d 1 ja 2)

Kaitseliidu ülema nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ja Kaitseväe juhataja ühisel ettepanekul, kuulates ära vanematekogu arvamuse. (Alus: KaLS § 11 lg 2)

Kaitseliidu ülema ülesanded on (Alus: KaLS § 13):
1) juhib Kaitseliitu ning korraldab koostööd ja Kaitseliidu pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
2) esindab pädevuse piires Kaitseliitu ja annab volitusi Kaitseliidu esindamiseks;
3) juhatab keskjuhatuse koosolekut;
4) sõlmib, muudab ja lõpetab isikuga töölepingu;
5) korraldab Kaitseliidu raamatupidamist;
6) korraldab Kaitseliidu valdusesse antud riigivara ning Kaitseliidu relvade, lahingutehnika ja muu sõjalise varustuse kasutamist kooskõlas seadusega;
7) korraldab arengukava koostamist ja täitmist;
8) vastutab riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise eest;
9) vastutab Kaitseliidu tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
10) vastutab eelarvevahendite sihipärase kasutamise eest ja annab sellest aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
11) kehtestab maleva, peastaabi, küberkaitseüksuse ja kooli põhimäärused;
12) kehtestab Kaitseliidu distsiplinaarmenetluse korra;
13) vastutab tegevväelaste kaitseväelise distsipliini eest Kaitseliidus;
14) esitab Kaitseliidu palgalise koosseisu valdkonna eest vastutavale ministrile kinnitamiseks;
15) kehtestab struktuuriüksuste töökohtade ja rahuaja ametikohtade loetelu;
16) kehtestab Kaitseliidu väljaõppe- ja tegevuskava;
17) teostab järelevalvet Kaitseliidus töölepingu alusel töötavate isikute ja tegevväelaste üle;
18) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

Peastaap on Kaitseliidu struktuuriüksus, mis on Kaitseliidu ülema tegevust toetav ning teiste struktuuriüksuste tegevust nõustav, juhendav, koordineeriv ja kontrolliv struktuuriüksus. Peastaapi juhib peastaabi ülem, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale. Peastaabi ülema määrab ametikohale Kaitseliidu ülem (Alus: KaLS § 10 lg 5, KaLKo § 18 lg 1)