et
en
Teksti suurus:
A A A

Keskjuhatus

Kaitseliidu keskjuhatus on keskkogu koosolekute vaheajal tema pädevuse piirides Kaitseliidu tegevust korraldav täitevorgan, mille ülesanded on:

  • eelarve koostamine, eelarve ja selle täitmise aruande esitamine keskkogule;
  • eelarve täitmine;
  • Kaitseliidu nimel lepingute sõlmimine;
  • Kaitseliidu vara ja ettevõtete valitsemine, välja arvatud relvad, laskemoon ja muu sõjaline varustus;
  • keskkogu ja vanematekogu koosolekute töö korraldamine;
  • Kaitseliidu organisatsiooni ja üldtegevust puudutavate küsimuste arutamine ja nende kohta seisukohavõtmine;
  • põhikirja ja kodukorra muudatuste ettevalmistamine;
  • muude keskkogu ja vanematekogu antud ülesannete täitmine.
Kaitseliitu esindavad õigustoimingutes keskjuhatuse volitatud isikud, kusjuures volitusele kirjutavad alla Kaitseliidu ülem ja üks keskjuhatuse liige.

Kaitseliidu keskjuhatuse moodustavad Kaitseliidu ülem, Kaitseliidu Peastaabi ülem ja kolm kolmeks aastaks keskkogu poolt valitud Kaitseliidu liiget. Keskjuhatusest lahkub igal aastal üks kõige kauem liikmeks olnud valitud liige, kelle asemele valitakse uus liige. Endisi liikmeid võib tagasi valida.

Keskjuhatuse valitud liikmete kontaktandmed.