et
en
Teksti suurus:
A A A

Keskjuhatus

Keskjuhatus on Kaitseliidu juhtorgan, mis täidab seadusega ja keskkogu poolt pandud ülesandeid. (Alus: KaLS § 19 lg 1)
 
Keskjuhatuse ülesanded (Alus: KaLS § 19 lg 2)
1) esitab keskkogule kinnitamiseks finantsplaani, riigieelarvelise sihtotstarbelise rahastamise taotluse, eelarve ja majandusaasta aruande;
2) korraldab eelarvevahendite kasutamist;
3) annab arvamuse Kaitseliidu tegevust puudutavates küsimustes;
4) korraldab keskkogu tööd;
5) esitab Kaitseliidu arengukava valdkonna eest vastutavale ministrile arvamuse andmiseks enne selle keskkogule kinnitamiseks esitamist;
6) annab arvamuse käesoleva seaduse ja kodukorra muutmise ettepanekute kohta, mille on koostanud teised isikud;
7) kehtestab Kaitseliidu vara, välja arvatud relvade, laskemoona ja muu sõjalise varustuse, kasutamise korra ning lepingute sõlmimise ja riigieelarvevälise tulu kasutamise korra;
8) täidab muid seadusest tulenevaid ja keskkogu antud ülesandeid.
 
Keskjuhatusse kuuluvad Kaitseliidu ülem ja Kaitseliidu peastaabi ülem valimiseta ning kolm kolmeks aastaks keskkogu valitud Kaitseliidu tegevliiget või käesoleva seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 sätestatud alusel auliikmeks valitud isikut. Valitav liige peab olema vähemalt 21-aastane Eesti elanik, kes on olnud vähemalt ühe aasta struktuuri- või allüksuse juhatuse liige. Liikme võib tagasi valida. (Alus: KaLS § 19 lg 3)
 
Kaitseliitu esindab õigustoimingutes Kaitseliidu ülem või üks keskjuhatuse liige koos Kaitseliidu ülemaga. (Alus: KaLS § 19 lg 4)
Kaitseliidu ülema äraolekul esindab Kaitseliitu õigustoimingutes käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 nimetatud isik koos ühe keskjuhatuse liikmega. (Alus: KaLS § 19 lg 5)

Keskjuhatuse valitud liikmete kontaktandmed.