et
en
Teksti suurus:
A A A

Keskkogu

Keskkogu on Kaitseliidu kõrgeim juhtorgan, mis kutsutakse Kaitseliidu ülema või keskjuhatuse poolt kokku vähemalt kaks korda aastas. (Alus: KaLS § 18 lg 1 ja 9)
 
Keskkogu ülesanded on (Alus: KaLS § 18 lg 2):
1) arutab organisatsiooni ja selle üldtegevust puudutavaid küsimusi ning annab nende kohta arvamuse;
2) valib keskjuhatuse, keskrevisjonikomisjoni ja vanematekogu liikmed;
3) kinnitab finantsplaani, riigieelarvest sihtotstarbelise rahastamise taotluse ja eelarve;
4) kinnitab Kaitseliidu majandusaasta aruande;
5) kinnitab arengukava ja esitab selle valdkonna eest vastutavale ministrile teadmiseks;
6) otsustab kinnisvara omandamise, võõrandamise ja pantimise ning valdkonna eest vastutavale ministrile selle kohta ettepaneku tegemise;
7) teeb ettepaneku käesoleva seaduse ja kodukorra muutmise algatamiseks;
8) kinnitab Naiskodukaitse ning noorteorganisatsioonide Kodutütred ja Noored Kotkad põhikirjad;
9) kehtestab liikmemaksu;
10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
 
Keskkogusse kuuluvad liikmeskonda omava struktuuriüksuse juht või teda asendama määratud isik ja vastavalt struktuuriüksuse esindajatekogu või keskkogu poolt struktuuriüksuse tegevliikmete hulgast valitud esindajad järgmiselt (Alus: KaLS § 18 lg 3):
1) kuni 500 liikmega struktuuriüksus ning noorteorganisatsioonid Kodutütred ja Noored Kotkad – üks esindaja;
2) 501–1000 liikmega struktuuriüksus – kaks esindajat;
3) 1001–1500 liikmega struktuuriüksus – kolm esindajat;
4) 1501–2000 liikmega struktuuriüksus – neli esindajat;
5) üle 2000 liikmega struktuuriüksus – viis esindajat.
Lisaks eelpool nimetatutele valitakse keskkogusse igast liikmeskonda omavast struktuuriüksusest üks asendusliige.
Noorteorganisatsiooni esindaja ja asendusliige valitakse noorteorganisatsiooni noortejuhtide hulgast.
Keskkogu valitav liige ja asendusliige valitakse kolmeks aastaks.