et
en
Teksti suurus:
A A A

Keskkogu andis uue jõu keskorganitele ja arengutele

05.06.2023
KL keskkogu 03.06.2023 Järvakandis
Autor: Riina Vahisalu
Laupäeval kogunes Kaitseliidu kõrgeim otsustusorgan Järvakandis, et teha otsuseid Kaitseliidu arenguks. Keskenduti Kaitseliidu arengukava uutmisele, uuendati ka vanematekogu, keskjuhatuse ning keskrevisjonikomisjoni koosseise.
Kaitseliidu ülem  brigaadikindral Riho Ühtegi rõhutas, et organisatsiooni liikmeskond on näitamas kasvutendentsi. Rõõmustav on seegi, et on suudetud uut juurdekasvu kiirelt mobiliseerida, korraldades vajalikku väljaõpet, kus osalusaktiivsus on kõrge. Toodi paralleele 3 V kontseptsiooniga, kus võimendajate poolelt on areng olnud tormiline.
 
Kaitseliidu ülema sõnavõtu lisaks tutvustas Leon Meier KLPS planeerimisosakonnast vaadet aastast 2017 kehtinud arengukavale, kõik olulised tingimused said võetud fookusesse, nenditi, et aasta lõpul võib pilt saavutatu osas olla veel täiuslikum. Keskkogul käidi välja mõtteid arengukavast õpitu osas, et nendega arvestada uue arengukava loomisel. Töö sellel suunal käib.
 
Keskkogu kinnitas Kaitseliidu 2022 majandusaasta aruande, keskrevisjonikomisjoni kontrollaruande sama aasta kohta ning langetas traditsiooniliselt olulisi otsuseid kinnisvaratehingute tegemiseks (üks objekt tuleb lähiajal võõrandada Pärnu kandis ja teine omandada Männikul). Keskkogu andis rohelise tule kinnisvaratehingutele, aga korrigeeris ka tehingute revideerimiskorda: nüüd on igal algaval komisjonil võimalik mitte ootama jääda valitud liikmete initsiatiivi, vaid vajadusel võib koosoleku revideerimisperioodi alul kokku kutsuda ka struktuuri- või allüksuse juht.
 
Võeti teadmiseks Kaitseliidu õigusnõuniku/juriidilise osakonna juhataja ülevaade tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõu osas, eelkõige vaadeldi, mis muutub Kaitseliidu seaduses. Keskkogu liikmed soovisid aktiivsemalt panustada, heaks kiideti mõte kutsuda kokku töökomisjon formuleerimaks sisend Kaitseliidu seaduse muutmise algatamiseks KL liikmete kriisi lahendamisse kaasamise reguleerimiseks.
 
Keskkogu kinnitas tunnuslause „Eesti eest surmani!“, mis oli konkureerimas tunnuslausega „Eesti eest!“. Kinnitati uus Kaitseliidu teeneteristi statuut.
 
Kõiki otsustusteemasid töötas eelnevalt läbi ka Vanematekogu. Vanematekogu esimees Neeme Väli tegi tehtud tööst ja seisukohtadest ülevaate, et keskkogu liikmetel oleks otsustamiseks lisateadmist.
Vanematekogusse valiti Neeme Väli, Harry Hein, Leo Kunnas, Olavi Tammemäe, Tarmo Pihlik, Artur Tiganik, Kalev Härk, Mart Reino, Meelis Kiili ja Ervin Tamberg.
 
Keskjuhatuses jätkab Teet Kurs ning uue liikmena on otsustusringis Villu Õun. Keskrevisjonis on jätkamas Ulvar Leipalu, Heiki Pajur, uue liikmena Sille Arikas ning asendusliikmena Toomas Häng. Keskkogu valis ka uue perioodi koosolekute juhataja, jätkates nüüd Toomas Piirmanni ja uue asejuhataja Pavel Gontšaroviga.