et
en
Teksti suurus:
A A A

Keskrevisjonikomisjon

Keskrevisjonikomisjon on Kaitseliidu kõrgem järelevalveorgan. (Alus: KaLS § 20 lg 1)
 
Keskrevisjonikomisjoni ülesanded (Alus: KaLS § 20 lg 2):
1) on aruandekohustuslik keskkogu ees;
2) teostab järelevalvet keskjuhatuse tegevuse üle;
3) hindab keskjuhatuse töökorrast kinnipidamist;
4) kontrollib keskkogu ja keskjuhatuse otsuste täitmist;
5) revideerib Kaitseliidu tehtavaid majandustehinguid, varalist seisu ja kulude otstarbekust Kaitseliidu riigieelarveväliste tulude osas;
6) hindab keskorganite tegevuse vastavust käesolevas seaduses ja kodukorras sätestatud nõuetele;
7) koostab Kaitseliidu revideerimiskorra ning esitab selle keskkogule kinnitamiseks;
8) koordineerib struktuuriüksuste revisjonikomisjonide tööd ning annab vajaduse korral jooksva aasta revisjoniks suuniseid;
9) täidab muid keskkogu antud ülesandeid.
Keskrevisjonikomisjon koosneb viiest tegevliikmest või käesoleva seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 sätestatud alusel auliikmeks valitud isikust, kes peavad olema olnud struktuuri- või allüksuse revisjonikomisjoni liikmed. Keskkogu valib keskrevisjonikomisjoni liikmed ja ühe asendusliikme kolmeks aastaks. Keskrevisjonikomisjoni liiget võib tagasi valida. Keskrevisjonikomisjoni liikmed valivad endi seast keskrevisjonikomisjoni esimehe, kes kinnitab koosoleku päevakorra ja allkirjastab koosoleku protokolli. (Alus: KaLS § 20 lg 3)

Keskrevisjonikomisjoni liikmete kontaktid