et
en
Teksti suurus:
A A A

Keskrevisjonikomisjon

Kaitseliidu keskrevisjonikomisjon on Kaitseliidu kõrgeim järelvalveorgan, mille ülesanded on:
  •  järelvalve teostamine Kaitseliidu keskjuhatuse tegevuse ja keskjuhatuse ning keskkogu otsuste täitmise üle;
  •  Kaitseliidu majandustegevuse ja varalise seisu revideerimine ning tehingute otstarbekuse hindamine;
  •  struktuuriüksuste revisjonikomisjonite töö koordineerimine.
Keskrevisjonikomisjon võib revideerida Kaitseliidu teiste revisjonikomisjonide tööd. Keskrevisjonikomisjoni liikmel on õigus välja nõuda Kaitseliidu teiste revisjonikomisjonide tööd puudutavat teavet.

Keskrevisjonikomisjon esitab oma tegevuse kokkuvõtte aruande vormis arvamuse andmiseks keskkogule ja vanematekogule. Keskrevisjonikomisjoni tegevuse aastaaruandele lisatakse keskjuhatuse arvamus.

Keskrevisjonikomisjon koosneb viiest tegevliikmest. Keskkogu valib keskrevisjonikomisjoni liikmed ja ühe asendusliikme kolmeks aastaks. Keskrevisjonikomisjoni liiget võib tagasi valida.

Keskrevisjonikomisjoni liikmete kontaktid