et
en
Teksti suurus:
A A A

Pitka luurevõistlus 2017

Admiral Pitka luurevõistlus 2017 toimus 1.-4. augustini Pärnumaal.

Lõpuprotokoll
Võistlejate kohustuslik varustus
Baaslaagri kaart
Ohutustehnika eeskirjad
Kohtunike tegevusjuhised
Võistlusjuhend
LNO tegevusjuhend
Üldstruktuur ja juhtimine
Seakatku infokiri
Võistluse ajakava
Avamise ajakava
Võistkondade stardijärjekord
Vastutegevuse juhend ja liikumine trassil

Nimetus: ADMIRAL PITKA LUUREVÕISTLUS 2017
Võistluse liik: Luurevõistlus
Teema: Luurepatrulli ülesannete täitmine
Piirkond: Pärnu maakond
Võistluse üldjuht: Kaitseliidu ülem

ÜLDKIRJELDUS

Luurevõistlus (võistlus) on rahvusvaheline sõjalis-sportlik võistlus, kus võistkondadele (luurepatrullidele) ja vastutegevusele antakse võistlusülesannete täitmiseks ning vastutegevuse teostamiseks vajalik fiktiivne taustsituatsioon. Võistlusel kontrollitakse võistkondade ja nende liikmete sõjaväelise väljaõppega seotud teadmisi ja oskusi osalemaks luurepatrullis. Võistlustel osaleb 30 neljaliikmelist luurepatrulli.

Võistluse peakorraldaja on Kaitseliit koostöös siseriiklike jõustruktuuride, ministeeriumite, seltside, eraettevõtetega ja rahvusvaheliste koostööpartneritega.

Võistluse ametlik töökeel on inglise keel.

Põhilised ülesanded võistkondadele:

Ülesandepõhine varjatud liikumine „vastase“ hõivatud alal vastavalt ette antud  ajakavale ning koordinaatidele;
„Vastase“ jõududega kontakti vältimine, „vastase“ rühmituse ja tegevuse kohta info hankimine ja edastamine;
Ülesannete täitmine kontrollpunktides.

Ülesannete sisu ja ülesehitus kontrollpunktides:

võistlejate sõjaväelise väljaõppega seotud teadmiste ja oskuste kontrollimine;
võistlejate juhtumis- ja meeskonnatöö oskuste kontrollimine;
etteantud alast „vastase“ rühmituse, relvastuse ja tegevuse kohta info kogumine ja edastamine „omadele“;
luurepatrullide tegevusega seotud situatsioonipõhiste olukordade lahendamine (näit. haavatud või  vigastatud kaaslastele esmaabi andmine jms)

Võistluse struktuuri moodustavad võistluse üldjuht – Kaitseliidu ülem, võistluse staap, vahekohus ja kohtunikud, omad jõud (võistkonnad) ning vastutegevus (OPFOR).

Võistluse kohtunikeks on vastavate kogemustega kaitseliitlased, kaitseväelased ja Kaitseliidu rahvusvahelised koostööpartnerid (Soome, Rootsi, Norra, Taani).

Võistlusel osalevate allüksuste eeldused:

Võistluse staap on komplekteeritud ning ettevalmistatud, mis tagab võistluse juhtimise ja koordineerimise võistluse ajal;
Võistluse võistkonnad on läbinud sõjaväelise väljaõppe vastavalt võistluse juhendile osalemaks võistlusel;
Võistluse vastutegevus on komplekteeritud ja läbinud sõjaväelise väljaõppe vastavalt võistluse vastutegevuse juhendile osalemaks võistlusel. Vastutegevuse väljaõppe pearõhk on sisekaitseülesanne täitmisel;
Võistlusel osalev isikkoosseis on instrueeritud vastavalt ohutuseeskirjade ja keskkonnakaitse nõuetele.

VÕISTLUSE ÜLESEHITUS

Võistlus viiakse läbi kolmes etapis:

I ETAPP (31.07-01.08.2017) – Võistluse ettevalmistamine

Eesmärk: luurevõistluse juhtimis- ja toetusvõime saavutamine. Baaslaagri ja kontrollpunktide rajamine. Võistlejate ja võistluse staabi saabumine baaslaagrisse. Mandaat võistkondadele ja võistluse avarivistus.

II ETAPP (01.-04.08.2017) – Võistluste läbiviimine

Eesmärk: võistlusraja läbimine ja ülesannete täitmine kontrollpunktides

III ETAPP (04.-05.08.2017) – Võistluse lõpetamine

Eesmärk: Võistluse lõpetamine ja lõpurivistus. Baaslaagri korrastamine ja kokkupanek ning kontrollpunktide mahavõtmine. Esmase hinnangu andmine võistlusele. Lahkumine baaslaagrist.

Võistluse operatiivraamistiku aluseks on võistluse stsenaarium. Kogu  võistluste trass on võistkondadele „vaenulik piirkond“ v.a. kontrollpunktid ja turvaalad 500 m raadiuses ümber kontrollpunkti keskme.

Võistlustrassi pikkus on linnulennult kuni 110 km. Trass läbib looduses lagedaid, soostunud, asustatud ja põllumajanduslikke alasid. Trassil läbitakse määratud järjekorras kontrollpunkte ja postkaste. Liikumine trassil toimub jalgsi  ja ilma kõrvalise abita. Võistkonnad peavad liikuma varjatult, olema maskeeritud ja vältima kontakti vastutegevuse ja teiste võistkondadega. Liikumine on keelatud teedel v.a. juhtudel kui  võistluse lisas on määratud teisiti. Kasutada on lubatud jalgradu, metsasihte ja elektriliinide aluseid (võistluse kaartidel katkendliku joonega tähistatud radu ja teid). Teede ületamine on lubatud.

Trassil liikumisel on võistlejatel keelatud relvades kasutada lahingumoona. Võistlejatel on lubatud trassil liikumisel “vastase” tõrjumisel või elimineerimisel kasutada vastavalt ohutusnõuetele paukmoona (salvedes on paukmoon). Keelatud on suunata relva inimese poole. Laskmise imiteerimisel või tulistamisel paukmoonaga, tuleb sihtida märgist (ka sõidukid ja muu taoline) nähtavalt kõrgemale.

Trassil on keelatud varustuse täiendamine ja/ või vähendamine. Varustuse kontroll võib toimuda ilma eelneva hoiatuseta.

MAJUTUS

Tagatakse osalejatele korraldaja poolt ainult võistluse ajal baaslaagris telkides. Kaasa võib võtta omi telke. Majutuseks on vajalik majutusvarustus.

TRANSPORT

Saabumine Eestisse on välisvõistkondadel enda kulul. Välisvõistkondade transport saabumispaigast võistluse paika ja tagasi tagatakse korraldaja poolt. Siseriiklikud osalejad tagavad võistluse ajal oma transpordi ise.

TOITLUSTAMINE

Tagatakse osalejatele korraldaja poolt ainult võistluse ajal baaslaagris. Võistkonnad kasutavad võistluse ajal oma toitu.

RIIETUS

Välivorm vastavalt aastaajale.

VÕISTLEJATE VARUSTUS

Vastavalt juhendile.

VÕISTLUSELE REGISTREERIMINE

Sise- ja välisvõistkondade registreerimine MHK 26.05.2017 punktis 10 märgitud kontaktidele.

KONTAKTID

Välisriiklik kontaktisik ja välisvõistkondade registreerimine
välissuhete spetsialist
Anu KÜTT

Kaitseliidu sisene koordinaator ja siseriiklik kontaktisik
väljaõppeosakonna ülema asetäitja
major Eduard NIKKARI

Kaitseliidu sisene kontaktisik ja siseriiklike võistkondade registreerimine personaliosakond
Vanemveebel Urmas RÜÜTLI

Võistluse kohtunikud
Kapten Tomi HAIMELIN (Finland)
Võistluse peakohtunik

Urmas REITELMANN
Võistluse peakohtuniku abi