et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu vabatahtlike pealike küsitlusVabatahtlike_pealike_kysitluse_aruanne.doc »

Kaitseliidus viidi Kaitseliidu Peastaabi personaliosakonna initsiatiivil 2010. aasta suvel läbi küsitlus, mille sihtgrupiks olid kõik Kaitseliidu vabatahtlikud pealikud ja nende abid malevkonnast jao tasandini. Küsitluse läbiviimise tingis vajadus analüüsida senisest põhjalikumalt Kaitseliidu vabatahtlike pealike hinnanguid erinevatele aspektidele, mis on seotud nende rolliga organisatsioonis. Küsitlusega uuriti pealike organisatsioonile pühendumist, organisatsioonipõhist enesehinnangut ja rahulolu mitmete organisatsiooni jaoks oluliste teemadega.

Küsitlusele vastas kokku 313 pealikku, enim vastanuid oli ootuspäraselt Kaitseliidu suurimast, Tallinna malevast. Tulemustele tuginedes saab väita, et vabatahtlikud pealikud on äärmiselt aktiivsed organisatsiooniliikmed, 71% neist osaleb Kaitseliidu tegevuses kord kuus või tihemini. Peamine põhjus, mis motiveerib kaitseliitlasi vabatahtliku pealikuna organisatsiooni arengusse panustama, on soov midagi Kaitseliidu heaks ära teha. Samuti on oluline roll eneseteostusel. Valdav osa pealikest plaanib ka tulevikus vabatahtliku pealikuna Kaitseliidu tegevusse panustada.

Rõõmuga saab tõdeda, et Kaitseliidu vabatahtlike pealike organisatsioonile pühendumine (näitab organisatsiooniliikmete valmidust organisatsiooniga liituda, sinna jääda ja organisatsiooni eesmärkide nimel panustada) on äärmiselt kõrge, eriti kõrgelt hinnati väidet „ma tunnen moraalset vastutust tegutsemaks vabatahtlikuna Eesti riigikaitse hüvanguks“. Tulemustele tuginedes saab lisaks väita, et pühendumine Kaitseliidus kasvab koos vanusega, st üldjuhul mida vanem on liige, seda suurem on tema pühendumine. Organisatsiooniga rahulolu mõõtvatest küsimustest said kõige kõrgema hinnangu väited „„ma tunnen uhkust, et kuulun Kaitseliitu“ ja „mulle meeldivad minu organisatsioonikaaslased“.

Kõrgeim organisatsiooniga rahulolu on Kaitseliidu Lääne maleva vabatahtlikel pealikel. Samuti ilmnesid Lääne maleva vastanute kõrgem organisatsioonile pühendumine ja organisatsioonipõhine enesehinnang võrreldes teiste Kaitseliidu malevate vabatahtlike pealikega.

Nii küsitluse tulemusel ilmnenud üldine madal rahulolu kommunikatsiooniga Kaitseliidus kui ka puudujäägid küsitlust puudutava info liikumises näitavad, et senisest suuremat tähelepanu tuleb pöörata kommunikatsiooniga seotud teemade analüüsimisele ja olukorra parandamisele malevates.

Põhjalikumat analüüsi küsitluse tulemustest võib vaadata siit.

Küsitluse tulemustega on tutvunud nii Kaitseliidu kui Kaitseministeeriumi juhtkond, tulemused saavad lähiaastatel oluliseks sisendiks edasiste ülesannete püstitamisel Kaitseliidule. Võrdlemisi suured erinevused hinnangutes sõltuvalt malevast juhivad tähelepanu, et malevasiseselt peab toimuma tulemuste edasine põhjalik analüüs ning sellest tulenevate tegevuste planeerimine.