et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Meie missioon on tagada ühiskonna kaitsevõime Kaitseliidu ülesannete spektri täitmisega:
panustame selleks liikmete vaba aega, kaitsetahet ja nende sõjalist ja tsiviilkompetentsi, et säiliks Eesti iseseisvus ning suureneks inimeste turvatunne ja heaolu.

Visioon

Kaitseliit on ülesandekeskne, tulevikku vaatav, kogu ühiskonna kompetentse kaasav vabatahtlik riigikaitse organisatsioon, mis tugineb rahva kaitsetahtele, usaldusväärsele koostööle ning järgib ühiskonna arenguid ja põhiväärtusi eesmärgiga tagada Eesti Vabariigi iseseisvus ja territoriaalne terviklikkus.

Kaitseliidu panus ühiskonna stabiilsusse ja sõjalisse heidutusse rajaneb selgelt määratletud võimetel, mille keskmes on alaline valmisolek ja kiire tegutsemisvõime kogu riigi territooriumil.

Kaitseliidu edukuse määrab:
(1) ennekõike kodumaad kalliks pidavate, ühiskondlikult tegusate ja asjatundlike inimeste kaasatus kodu-, kodukoha- ja riigikaitsesse
(2) kaitseliitlaste sotsiaalsete ja ametialaste võrgustike kasutamine,
(3) neile head väljaõpet, vajalikku varustust tagav ja nende kutseoskusi tõhusalt rakendav organisatsioon,
(4) Kaitseliidu rakendamine selgete ja ajakohaste doktriinide ning kontseptsioonide raames.

Kaitseliit panustab riigi julgeolekusse ja turvalisusse nii taktikalisel,
operatiiv- kui strateegilisel tasandil ning teda kasutatakse Eesti Vabariigi rahu-ja sõjaaja eesmärkide saavutamiseks koostöös siseriiklike- ja rahvusvaheliste koostööpartneritega.

Teiste sõnadega, kaasaja muutlikus maailmas vajab Eestimaa jätkuvalt tugevat, kuid ka paindlikku ja kohanemisvõimelist Kaitseliitu!


Väärtused


Missiooniteadlikkus
annab meile algatusvõime, töökuse, tegevussuunad ja sihikindluse.

Usaldus
kätkeb endas usku, tahet, truudust, eeskuju, vabatahtlikkust.
Kaitseliit inimestena, inimestega, inimestele on jääv tänu usaldusele.

Avatus
kätkeb endas kaasamist, sallivust, avalikkust.
Sallivus on kõiki kaasav sotsiaalne sidusus. Avalikkus loob eeldused ausateks otsusteks ja valikuteks. Avatus on tõekspidamiste jagamine, vastuvõtlikkus mõelda uute asjade üle ning valmidus vajadusel muuta oma hoiakuid.

Kogukondlikkus
on nii elukondlikul, kui ideelisel tasandil, kaasates otseseid naabreid ja ühiste huvidega inimesi. Ühised väärtused, huvid, ja kultuur tugevdab moraalset sidusust ning koostoimet kogukonnas.

Jätkusuutlikkus
tagatakse läbi isiklike suhete.
Ühiselt kantakse tahet ja usku oma jõusse, mis heidutab (hinge)vaenlast.
Jätkusuutlikkuse peamine ressurss on inimene, kelle kaudu me väärtustame au, väärikust, truudust ja arengut.